Tuganirre

Tandukanya Indyarya n’inshuti nya nshuti

30/06/2018

587113109.jpg

Ibintu biranga indyarya akenshi ntango bihita byigaragaza.Hashobora kuba hari uwo ucyeka, ubucuti bwanyu bwaratangiye bisanzwe ark ukaba warigeze kumva ko iyo “nshuti” igenda ikuvuga. Cyangwa ukaba usanzwe uziko akoresha abandi bantu ibyo ashaka, none ukaba uri kubona bisa nkaho nawe abigukora. Ese ni indyarya?

Isi tubayemo uzagenda uhura n’abantu nkaba. Ntuzumveko ikibazo ari wowe. Umuntu ukuryarya nubundi nabandi arabaryarya. Amahirwe menshi nuko uwo muntu nubundi nta nshuti nya nshuti aba agira, ukaba nawe uri muri abo bantu aryarya.

Akenshi biragorana kumenya inshuti nya nshuti nukuryarya, cyane cyane iyo ari guhisha uburyaya bwe.

Dore ibintu 10 byagufasha kumuvumbura

1)Ubucuti bwanyu bugira condition (amabwiriza)

Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ubucti bwanyu atari ubwanyabwo, ni uko habaho condition za hatari.

Abantu bose bagira ibintu batifuzako babakorera ark bitandukana n’amabwiriza. Nk’urugero iyo urengereye ukaba wakubita inshuti yawe ingumi mu maso, ni ibintu byumvikana ko ataba ashaka kuguma ari inshuti yawe.

Amabwiriza ark yo ni ibintu ugomba kuba wujuje niyo byaba ntaho bihurira nuwo muntu. Nk’umuntu udashobora kuba inshuti yawe utari umukire.

2)Bakwitwaraho bitandukanye bitewe nabo muri kumwe

Ikindi kintu kigaragaza indyarya nuko bakwitwaraho mu buryo butandukanye bitewe nuhari ako kanya.

Ese ni wa muntu muba muri abajama muri mwenyine mwagera mu bandi akakwirengagiza? Akubwirako akwishimiye ahihishe ark mwagera ku ka rubnda akakugendera kure? Ese ubucuti bwanyu ni ibanga?

Nimba ari ibyo birimo ubwana bwinshi kdi uyu muntu nta nshuti imurimo. Inshuti ntango zigira isoni zo gufata abantu neza, ntanubwo yagira ubwoba bwo kwereka abandi ko muhuza.

girls.jpg

3)Bakuvuga nabi iyo udahari

Cg bakaguhimbira ibinyoma

Nimba umuntu ari inshuti yawe kuki yakwirakwiza ibihuha by’uko umeze udahari?

Ushobora kuvuga ngo “ooh uriya niko yabaye, abikora abantu bose.”

Ubwo nyine uwo muntu nta nshuti nya nshuti agira, kdi nawe urimo.

Iyo koko witaye ku muntu umuvuga neza mu bandi, ntango umuvuga nabi ngo baboneko ari wowe sawa mu rwego runaka.

4)Iyo mutabyumva kimwe, barekera kukuvugisha

Abantu bahora bafite ibintu bumva mu buryo butandukanye. Ubucuti ufitanye n’umuntu umenya uko bungana iyo mugeze aho mutumvikana. Cyane cyane iyo icyo kintu umwe muri mwe agikomeyeho by’intangarugero.

Niba inshuti yawe idashobora kwihanganirako wahinduye nk’idini, ntango mwari inshuti nya nshuti. Yakundaga ko ibintu mubyumva kimwe. Hari nigihe ikintu muba mutari kumvikanaho ari akantu gato, nko kuburana ufitiye undi ideni rya 500.

5)Urababura iyo haje umuntu ufite icyo akurusha

Ikintu kiranga indyarya cyane nuko uzasanga mupanga gahunda ku munota wa nyuma akayica kubera habonetse undi muntu ukurusha ikintu. Ikibazo suko uwo muntu bumvikana kukurusha, ikibazo nuko adaha agaciro umwanya wawe kdi kukubabaza ntacyo bimubwiye.

174454351.jpg

6)Iyo nshuti ihora imeze nkaho ifite ikintu igushakaho

Ese waba wiyumvamo ko hari inshuti yawe mugendana kubera hari ikintu ashaka?

Gishobora icyo aricyo cyose:

 • Amafaranga
 • Kugendana nikigare cyanyu
 • Sex
 • Kwizamura mu kazi
 • Kumuha lift afite aho agiye
 • Kumuha ibintu by’ubuntu
 • Kwikura muri boredom

Mu gihe ibi bintu ushobora kubiha inshuti yawe just kuko muri inshuti, kuba inshuti nawe aribyo bibimuteye byo ni ikibazo.

7)Ntibagufasha kugera ku ntego zawe

Iyo mvuze intego simba mvuga kugufasha kugera kuri za millioni ushaka cg kwiga muri cya kigo cya hatari.

Twese tugira ibintu tuba dushaka gukora buri munsi, utuntu duto ark uziko nukarangiza bigushimisha. Ese ufite inshuti igusunikira mubyo ushaka gukora cg arahagarara akarebera gusa. Ibibi cyane ni wawundi ubikuvanamo, ngo mukore ibindi bihabanye nibyo ushaka.

Iyo umuntu muri inshuti koko agerageza kugutera courage mu buryo ashoboye niyo kaba ari ka kantu gato. Indyarya yica amatwi akenshi agahindura ikiganiro mukavuga ku bindi.

8)Bahora bagusubiza hasi

Ni ibintu ubundi byumvikana ko nimba inshuti yawe ihora ikunegura ikwereka ibintu byawe bya fake, ntango uwo muntu aba ari inshuti nziza.

Bibaho ko abantu bagira umuco wo gusererezanya bidashira, ark nimba ari umuntu uba ubona kbsa akomeje aba ari indyarya pee.

Nanone nimba ufite inshuti ihora iguturaho ibibazo, byose kimwe. Buri uko muvuganye akaba akubwira utuntu twose tutagenda mu buzima bwe, yewe na bimwe by’ubushize ntiwamenye igihe byacyemukiye. Uyu muntu aba agukoresha nkahantu umuntu asiga ibibazo basically uba emotional rag doll.

hun.jpg

9)Indyarya ibona ibintu ukeneye n’ibyo ushaka nkibitari ngombwa.

Waba ufite inshuti yumvako kintu ukeneye kitihutirwa cyane nkicyo we akeneye?

Indyarya ntango zita ku bintu uba ukeneye, bitewe nuko ibintu wowe ukeneye nta kintu bimumarira we. Ku rundi ruhande inshuti nya nshuti yo irabyumvako mwembi mugomba kubona ibyo mukeneye ko ariho ibyishimo bikomoka. Barabyumvako yaba kwakira yaba gutanga byose ari ingenzi.

10)Ntibakwemera uko uri.

And akanyuma nuko indyarya ntango ijya ikwakira iyo uhinduye akantu niyo kaba gato. Icyo bigaragaza nuko mu byukuri uyu muntu atigeze akwakira bitewe nuwo uriwe indani, bakwemera iyo uhura nuko batecyereza uko kumera nicyo ugomba kubabera bo.

Itandukaniro hagati y’indyarya n’inshuti ni irihe?

a-3.jpg

Abantu benshi iyo baciye mu bibazo bavugako ariho bamenyeye inshuti zabo by’ukuri, nkurugero umuntu warumukire agakena. Indyarya ntango ziguma aho iyo usigaye uri wowe musa. Impamvu nuko atari wowe bashakaga ahubwo ari ikintu wari ufite.

Ubitecyereje gutyo wabyumvako umuntu kuba indyarya ntaho bihuriye n’ukuntu mwumvikana cg n’igihe mumaze muziranye.

Akenshi ba bantu utabara nkabo muri inshuti zihambaye nibo ubona babonetse ngo bagufashe mu gihe uri mu bibazo.

Ni ukuberako ikintu kigira umuntu inshuti cg indyarya bidashingira ku bucuti bwanyu ahubwo bishingira cyane kuri characters ze (nabyita kamere mu knyrda). Umuntu witanga, akavugisha ukuri w’inyangamugayo azamera gutyo no kubantu atazi.

You Might Also Like

1 Comment

 • Reply Lori 24/12/2020 at 11:00 am

  No matter if some one searches for his necessary thing, so
  he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 • Leave a Reply